Λ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 38 - ΑΛΙΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΗΛ: 210 9816 235 - 210 9816 589 FAX: 210 9816 815

 

 
 

Τοποθέτηση κλιμα- τιστικών σε όλους τους τύπους αυτοκι- νούμενων οχημάτων ανεξαρτήτου τεχνο- λογίας με 2ετής εγγύηση

Service κλιματιστι- κών αυτοκινήτου με τελευταίας τεχνολο- γίας διαγνωστικά μηχανήματα

       

Ανταλλακτικά συστη  μάτων κλιματισμού για να είστε σίγου- ροι ότι θα είμαστε κοντά σας και μετά την εγκατάσταση.

Εργαλεία και ανταλ- λακτικά για συνε- ργεία επισκευής και εγκατάστασης κλι- ματιστικών μαζί με ταυτόχρονη  εκπαί- δευση των τεχνικών